งานออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิง
รับออกแบบ-ติดตั้ง
รับออกแบบระบบดับเพลิงประเภทท่อแห้ง/ท่อเปียก ชลอน้ำ/ดับเพลิงภายนอก, งานติดตั้งระบบดับเพลิง ที่ใช้เฉพาะจุดหรือในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยระบบดับเพลิงแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง(Sprinkler Fire Extinguish), ระบบดับเพลิงด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์(Co2 Fire Extinguish), ระบบดับเพลิงด้วยละอองน้ำยาดับเพลิง(Clean Agent Fire Extinguish), ระบบดับเพลิงประเภทโฟม(Foam Fire Extinguish), งานปรับปรุงแก้ไขระบบดับเพลิงจำหน่ายและดัดแปลง รถดับเพลิงขนาดเล็ก จำหน่าย ตุ๊ก ตุ๊กดับเพลิง, อุปกรณ์ดับเพลิง, เครื่องสูบน้ำดับเพลิง(Fire Pump), เครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน(Jockey Pump), ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ(Control Panel), หัวกระจายน้ำดับเพลิง, ตู้เก็บสายฉีด, สายฉีดน้ำดับเพลิง, หัวรับน้ำดับเพลิง, ถังดับเพลิงผงเคมี(Dry Chemical), ซีโอทู(Co2), ฮาโลตรอน(Halotron), ซอฟเท็ค(SoftEx), ออกแบบระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้(Fire Alarm System), ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบแบ่งโซน(Conventional Zone), แบบระบุตำแหน่ง จำหน่ายอุปกรณ์ในระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้, กระดิ่ง, ไฟสัญญาณ, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายบอกทางหนีไฟ , ออกแบบระบบสูบจ่ายน้ำในอาคารสูง, จำหน่ายเครื่องสูบน้ำประเภทต่างๆ เช่น เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ(Submersible Pump), เครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์(Centrifugal Pump), เครื่องสูบน้ำแบบใบพัดหลายชั้น(Multistage Pump), อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย(Water Treatment Equipment), เครื่องเติมอากาศ(Blowers), งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับปั๊ม, ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำที่ชำรุด, ระบบควบคุมมอเตอร์(Control Panel),ตู้สวิทซ์ควบคุมเครื่องสูบน้ำ (Control Pump)