หลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจสอบอาคาร
การตรวจสอบให้พิจารณาถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1. หลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการก่อสร้างนั้น (ดูจากวันที่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร)
2. มาตรฐานความปลอดภัยของสถาบันของทางราชการ สภาวิศวกร หรือ สภาสถาปนิก
3. เพื่อความปลอดภัยของอาคาร ในกรณีที่อาคารซึ่งต้องทำการตรวจเป็นอาคารชุด ให้ผู้จัดการ นิติบุคคลอาคารชุด มีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีและดำเนินการ เพื่อตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวงนี้แทนเจ้าของห้องชุด ทั้งในส่วนที่เป็นทรัพย์บุคคลและทรัพย์ส่วนกลาง
4. ในการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบใหญ่ หรือการตรวจสอบประจำปี ให้ผู้ตรวจสอบทำรายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารที่ทำการตรวจสอบนั้นให้แก่เจ้าของอาคาร
5. ผู้ตรวจสอบต้องจัดทำข้อเสนอแนะ ในการแก้ไขปรับปรุงอาคารหรืออุปกรณ์ประกอบของอาคารเพื่อให้อาคารหรืออุปกรณ์ประกอบอาคารดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนดให้แก่เจ้าของอาคารด้วย
6. ในกรณีที่อาคารที่ทำการตรวจสอบเป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ และได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 ( พ.ศ.2535 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และอาคารชุมนุมคน การเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง ระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยในอาคารดังกล่าว ให้กำหนดให้มีไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 ( พ.ศ.2540 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

ติดต่อ ตรวจสอบอาคาร ไฟฟ้า รอก ลิฟท์ เครน สิ่งแวดล้อม ได้ที่่
ID Line@ : @GAIAENGINEE
หริอคลิ๊ก : line://ti/p/@mtc4626n