ตรวจสอบออกใบรับรอง รถฟอร์คลิฟท์ที่ใช้ ก๊าซ LPG
ในปี พ.ศ. 2545 กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ออกประกาศกระทรวงเรื่อง รถฟอร์คลิฟท์ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุม ดูแล และคุ้มครองความปลอดภัยในการใช้งานรถฟอร์คลิฟท์ติดก๊าซ โดยมีรายละเอียดที่สำคัญในการเลือกใช้ ถังบรรจุก๊าซให้ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐาน และต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบถังให้ครบถ้วนและเหมาะสมกับการนำมาใช้งานกับรถฟอร์คลิฟท์ ซึ่งรายละเอียดที่สำคัญอีกข้อหนึ่งที่มีการระบุในประกาศกระทรวง คืออุปกรณ์และส่วนควบของระบบก๊าซต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยโดยวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (งานพิจารณาตรวจสอบถังรับแรงดันขอบข่ายงานสาขาเครื่องกล ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป )

รายละเอียดการตรวจสอบรถฟอร์คลิฟท์ติดก๊าซ
ตรวจสอบลิ้นบรรจุ/ลิ้นจ่าย/ลิ้นนิรภัย
ตรวจสอบสภาพมาตรวัดปริมาณก๊าซในถัง
ตรวจสอบสภาพถังก๊าซและมาตรฐานการผลิต
ตรวจสอบความแข็งแรงของการติดตั้งถังและการวางถัง
ตรวจสอบจุดยึดต่างๆเข้ากับตัวรถ Forklift
ตรวจสอบการรั่วซึมของก๊าซบริเวณลิ้นจ่าย,ตัวถังก๊าซ,สายอ่อนนำก๊าซและข้อต่อบริเวณต่างๆ
ตรวจสอบการรั่วซึมบริเวณหม้อต้มและชิ้นส่วนควบอื่น ๆ

หากสนในสามารถติดต่อ บริษัท ไกอา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ปรึกษาการตรวจสอบฟรี
รับตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยด้านต่าง ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญ