งานตรวจสอบ และรับรองการจัดการพลังงาน

วัตถุประสงค์

ตรวจสอบระบบการจัดการพลังงานตามข้อกำหนด กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552

ลักษณะการให้บริการ

ทีมตรวจสอบและรับรองใช้วิธีการสังเกต สัมภาษณ์ ขอดูเอกสาร บันทึกและหลักฐานดำเนินงานตามข้อกำหนดของวิธีการจัดการพลังงาน

ขอบเขตการให้บริการ

  • ตรวจสอบการแต่งตั้งทีมอนุรักษ์พลังงาน
  • ตรวจสอบการประเมินศักยภาพเบื้องต้น
  • ตรวจสอบนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน
  • ตรวจสอบการประเมินศักยภาพระดับ องค์กร ผลิตภัณฑ์ และระดับอุปกรณ์
  • ตรวจสอบแผนการอนุรักษ์พลังงาน
  • ตรวจสอบการปฏิบัติ ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน
  • ตรวจสอบการตรวจสอบภายใน
  • ตรวจสอบการทบทวน การจัดการพลังงาน
  • จัดทำรายงานเอกสารรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี