งานซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้า และกรองทำความสะอาดน้ำมันหม้อแปลง
ขอบเขตงานบริการ
1.ตรวจสอบ ค่าความทนต่อแรงดันไฟฟ้า ( Dielectric Strength ) ของน้ำมันหม้อแปลง ( Oil Tester )
2.ตรวจสอบ ค่าความเป็นฉนวนของขดลวด ( Megger ) ภายในหม้อแปลง
3.ตรวจสอบและทำความสะอาดบุชชิ่ง HV ( Bushing ) LV ( Bushing )
4.ตรวจสอบและทำความสะอาดขั้วต่อสาย ( Terminal ) แรงสูง ( HV) แรงต่ำ ( LV ) กราวด์
5.ตรวจสอบและทำความสะอาด หน้าคอนแทคเครื่องวัดระดับอุณหภูมิ ( Dial Type Thermometer )
6.ตรวจสอบและทำความสะอาด เครื่องวัดระดับน้ำมัน ( Oil Level Gauge )
7.ตรวจสอบและทำความสะอาด ท่อระบายความดัน ( Pressure Relife Vent )
8.ตรวจสอบและทำความสะอาด บุคโฮลรีเลย์ ( Buchholz Relay )
9.ตรวจสอบและทำความสะอาด ระยะแกนล่อฟ้า ( Arcing Horn )
10.ตรวจสอบและทำความสะอาด ครีบระบายความร้อน ( Radiator )
11.ตรวจสอบและทำความสะอาด ประตูน้ำมัน ( Oil Dran Valve )
12.ตรวจสอบและเปลี่ยนสารกรองความชื้น ( Silica Gel ) ในห้องหายใจของหม้อแปลง
13.ตรวจสอบและทำความสะอาด กระเปาะใส่น้ำมันใต้สารก่อความชื้น
14.ตรวจสอบและทำความสะอาด จุดลงกราวด์ ( Ground ) ถึงหม้อแปลง
15.ตรวจสอบ การรั่วซึมของประเก็น ( Gasket ) ต่าง ๆ บนหม้อแปลง
16.ให้คำแนะนำ และอธิบายการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างถูกวิธี
17.บริษัท จะจัดทำประวัติการซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้าแต่ละเครื่อง รวมถึงการตรวจเช็คแต่ละครั้งให้ลูกค้า 1 ชุด และบริษัทจะเก็บไว้ 1 ชุด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสภาพครั้งต่อไป
Service tool
การบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า ( Preventive Maintenance )
หม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งใช้งานอยู่ทุกวันนี้ เป็นต้นกำลังในการจ่ายไฟ เพื่อใช้ในส่วนต่าง ๆ ภายในสำนักงาน บริษัท และโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้การดำเนินงานกิจการของท่านเป็นไปอย่างราบรื่น
หม้อแปลงไฟฟ้าก็เป็นเหมือนเครื่องจักรประเภทหนึ่ง ซึ่งต้องการ การดูแลที่ถูกวิธี และตามวาระที่ควรตรวจเช็ค โดยไม่จำเป็นต้องให้เกิดความเสียหายขึ้นก่อน การดูแลรักษาเช่นนี้ เรียกว่า การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ซึ่งเป็นสิ่ง สำคัญที่ต้องคำนึงถึงเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อ
ป้องกันความเสียหายอันเกิดจากสภาพการใช้งาน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศ
เพิ่มประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้า
ป้องกันการเสียหายอันเกิดขึ้นเนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าชำรุด ซึ่งนอกจากจะทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อม กิจการของท่านต้องหยุดชะงัก ก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจ
หม้อแปลงไฟฟ้า หากได้รับการดูแลและบำรุงรักษา ด้วยความเข้าใจ จะทำให้สามารถป้องกันความ เสียหาย และยังช่วยให้หม้อแปลงไฟฟ้ามีอายุการใช้งานที่ยาวนาน